Afspraak makenMijn afsprakenMijn gegevensContact
Pad:
Startpagina » Verkoopsvoorwaarden

Verkoop. - Al onze verkopen worden geacht afgesloten te zijn overeenkomstigonze onderstaande verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alleandere.Onze offertes en tarieven zijn vrijblijvend en kunnen, behalve verkoop, opieder moment en zonder vooropzeg gewijzigd worden.

Levering. - Ongeacht de bestemming, de wijze van levering, de verkoopsvoorwaarden,wordt de aanvaarding van de goederen geacht te zijn gedaanvoor het vertrek, de levering wordt vermoed te zijn gedaan in onze ateliers.Zelfs in geval van verzending franco worden de goederen vervoerd op risicovan de koper.De geleverde goederen blijven onze eigendom tot hun volledige betaling,doch vallen onder het risico van de koper vanaf het ogenblik van hun specificatie.De vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief, en bijgevolg kan vertragingin geen geval recht geven op de annulatie van de bestelling, nochop de ontbinding van de overeenkomst, noch op enige prijsvermindering,noch op schadevergoeding of boete, behalve wanneer andere bepalingenuitdrukkelijk aanvaard zijn.

Betaling. - Alle goederen moeten bij de levering betaald worden. Onze fakturenzijn betaalbaar aan onze kassa. Elke vertraagde betaling brengt, vanrechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een interest van 15% voort,met ingang van de vervaldatum.Bovendien komen de partijen overeen de schade voortvloeiend uit elke vertraagdebetaling, zonder afbreuk te doen aan de bovenvermelde verwijlinteresten,vast te stellen op een som gelijk aan 15% van het bedrag verschuldigdin hoofdsom met een minimum van 8 25.De koper kan zich nooit beroepen op een klacht om niet op de vastgelegdevervaldag te betalen.

Betwisting. - Alle betwistingen of geschillen vallen onder de uitsluitendebevoegdheid van de rechtbanken van Namur, Hasselt of Tongeren, al naargelangde oorsprong van de levering, zelfs in geval van meerdere verweerders,incident of oproeping tot vrijwaring. Wij wijzen uitdrukkelijk alle algemeneaankoopsvoorwaarden af die vermeld staan op de brieven, bestelbonsof andere documenten van onze klanten. Onze verkoopsvoorwaardenworden in alle gevallen beschouwd